Avís legal

Continguts i condicions d’accés d’aquest lloc web

El Centre d’Optometria Revip (d’ara endavant el titular) posa a la disposició dels usuaris i usuàries de la xarxa d’internet informació, tenint en compte que, malgrat la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errors. I amb això vol donar a conèixer l’activitat comercial i mercantil que realitza.

Tituralitat d’aquest lloc web.

Les dades identificatives del responsable de la web són els que figuren a continuació.

Centre d’Optometria Revip SCP

C/ Santa Eugènia, 21-A 4-1

17005 Girona

Tel.: 872.08.19.85

NIF: J17772443

revip@revip.net


Condicions d’accés

Amb l’accés i la utilització de la web, s’interpreta que l’usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d’accés.

Manifestacions i garantias de caràcter general.

El titular manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, a data d’avui, per a l’accés i la seva utilització. Malgrat això, el titular no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari/Usuària.

L’Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe. El titular amb informació procedent de fonts internes i externes, l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errors. Per això, l’Usuari exonera al titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la navegació per aquesta

Per la seva banda, l’Usuari/a garanteix que, sigui quina sigui l’activitat que desenvolupa per mitjà de la web, s’adequarà a la llei, la moral, a l’ordre públic, als bons costums i en cap cas no resultarà ofensiva per al bon nom i la imatge comercial del titular, per a la resta d’Usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l’Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l’amplària de la banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, a no transmetre a la web, o a través d’ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o cap altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir total o parcialment la web.

Vincles o enllaços hipertextuales a la web.

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant link) a la web s’han d’assegurar i s’han de comprometre a respectar les regles del titular sobre enllaços.

Les esmentades regles consisteixen en:

  • Disposar d’explicita autorització escrita per part del titular d’aquest lloc.
  • No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums.
  • No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge del titular o dels seus clients.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que el titular promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats pel titular. El titular no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del titular, o dels proveïdors de continguts (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial), que han estat objecte de llicència o cessió per part dels mateixos proveïdors i es troben protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació, i muntatge) de tot el contingut de la web és propietat exclusiva del titular i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament de la web és propietat del titular o dels seus proveïdors de programari (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips del titular que apareixen a la web són titularitat del titular i es troben degudament gravats o en procés d’enregistrament. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o a la web poden ser marques registrades dels respectius i legítims titulars.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat del titular o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de terceres persones sense l’autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

La posada a disposició i l’ús de les dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat del titular o dels seus proveïdors (indicats en el peu del lloc web com a raó fiscal o nom comercial) que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’Usuari.

El propietari del lloc reconeix la propietat del seu proveïdor de programari (indicat en el peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) de tot el codi font utilitzat per a la creació d’aquest lloc.

Avís legal

Centre d’Optometria Revip SCP

J17772443

Marcel Bartumeus Bacardit (Director tècnic, col·legiat 13308)

Paula Pintor Chavarría (col·legiada 13664)

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals i la direcció de correu electrònico de l’interessat, es tractaran sota la responsabilitat de CENTRE D´OPTOMETRÍA REVIP, S.C.P per un interès legítim i per a l’enviament de comunicacions sobre els nostres serveis, i es conservaran mentre cap de les parts s’hi oposi. Les daddes no es comunicaran a tercers, excepte en casos d’obligació legal. L’ informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i suspensió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Joan Maragall 7, 3º 2ª, – 17002 Girona (Girona). E-mail: revip@revip.net. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.