Usuaris d’ordinadors

Per tal d’afavorir el treball en ordinadors i evitar així possibles problemes de fatiga tant visual com muscular seria convenient tenir en compte les següents mesures ergonòmiques:

1. Evitar enlluernaments i reflexes molestos col·locant les fonts de llum tenint present que cal:

Equipar les finestres amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable.
Evitar que les fonts de llum incideixin directament sobre la pantalla de l’ordinador.
Disposar de pantalles regulables.
Valer-se de focus de llum complementària que il·luminin correctament la superfície de treball tot evitant ombres fent incidir la llum per l’esquerra en el cas dels dretans i a la inversa pels esquerrans.
Utilitzar faristols que permetin una còmoda lectura tot inclinant el suport de paper uns 20º respecte la horitzontal.
Garantir nivells adequats d’il·luminació (entre 500 i 1000 lux).

2. El mobiliari haurà de ser l’adequat: un seient estable que proporcioni llibertat de moviments i una postura confortable i una taula (de colors clars i mats per proporcionar contrastos adequats i evitar reflexes) de dimensions suficients que permeti la col·locació flexible de la pantalla, el teclat, els documents i el material accessori. És convenient l’ús d’un reposapeus.

3.  El monitor haurà de tenir les següents característiques:

S’ha de col·locar perpendicular a les finestres.
Els caracters han d’estar ben definits, sense reflexes i amb bon contrast amb el fons.
Alçada: la part superior del monitor ha d’estar a l’alçada dels ulls (de 43 a 47 cm per sobre el pla de la taula). Col·locar la pantalla sobre el disc dur de l’ordinador dona lloc a alçades excessives.
La distància de la pantalla als ulls no ha de ser inferior a 55 cm tot i estar en funció del tamany i la forma dels caracters.

4. S’ha de treballar en front de l’ordinador evitant girs de cap superiors als 35º.

5. Fer freqüentment (cada 30 min) canvis d’enfocament (com mirar a través de la finestra) per permetre descansos visuals que ens disminueixin la fatiga ocular, així com realitzar parpelleigs continus. Hem d’assegurar-nos que en relaxar la vista podem enfocar amb nitidesa els objectes que tenim al davant abans de tornar a incorporar-nos a la feina.

A més a més és recomanat interrompre el treball, descansar i aixecar-se cada 2 hores. Són recomanats tot un seguit d’exercicis com tapar amb els palmells de les mans els globus oculars mentre es respira profundament, l’estirament de les extremitats per afavorir la circulació, els exercicis d’esquena, les rotacions, girs i inclinacions de coll per descarregar les cervicals i els moviments de mans i dits.

6. Haurà de realitzar-se un estudi optomètric complet abans de començar a utilitzar pantalles d’ordinador i després de forma periòdica o bé en el moment que noti fatiga visual, mal de cap, visió borrosa o doble, llagrimeig, picor, ulls vermells o modificacions en la seva visió tant de lluny com de prop.