Audició

Juntament amb la visió, el sistema auditiu és l’altra gran via d’entrada d’informació sensorial. De la amteixa manera que no és el mateix veure que mirar, tampoc és igual sentir que escoltar.

audicioEl Sistema d’Estimulació Neuro-Auditiva (SENA) aporta una valoració quantitativa (tonalitat del llindar inferior de decibels percebuts) i qualitativa (capacitat de discriminació auditiva, velocitat de processament i adquisició de l’atenció selectiva) del sistema audtiu i proposa, si s’escau, un tractament de recuperació individualitzat.

El qüestionari de problemas auditius Fisher ens pot ser d’utilitat per a entendre aquesta diferencia i detectar problemas d’escolta activa. Casos de dificultats d’aprenentatge de la lectoescriptura, retards en la parla o en l’aprenentatge de llengües estrangeres poden veure’s beneficiats per un tractament SENA.

De fet, la via auditiva és més vulnerable que la visual als efectes de l’entorn en els primers anys de vida. Segons el denominat efecte psico-fono-audiològic descrit pel Dr. Tomatis, un nen/a no pot emetre un fonema que prèviament no hagi sentit. Si durant la primera infancia hi ha qualsevol tipus de bloqueig, la qualitat de l’escolta activa pot veure’s afectada.